Thông báo số 862/TB-ĐHTCM ngày 06/08/2021 Về mức hỗ trợ nộp học phí trước thời hạn đối với sinh viên trình độ Đại học chính quy nhập học năm 2021  
Thông tư hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách Nhà nước năm 2015  
Hướng dẫn công tác lập dự toán, chấp hành và quyết toán NSNN  
Xây dựng dự toán ngân sách Nhà nước năm 2015  
Quy trình xây dựng KHĐT XDCB, thanh toán và quyết toán vốn đầu tư  
NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT ĐẤU THẦU VỀ LỰA CHỌN NHÀ THẦU  
Luật đấu thầu  
QUY ĐỊNH CHI TIẾT VIỆC SỬ DỤNG VỐN NHÀ NƯỚC ĐỂ MUA SẮM NHẰM DUY TRÌ HOẠT ĐỘNG THƯỜNG XUYÊN CỦA CƠ QUAN NHÀ NƯỚC, ĐƠN VỊ THUỘC LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN, ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP, TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ, TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI, TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ XÃ HỘI -