Quyết định số 3411/QĐ-ĐHTCM ngày 29/12/2022 Về việc quy định mức đơn giá tín chỉ khóa 22D bậc đại học chính quy  
Thông báo số 2729/TB-ĐHTCM ngày 29/12/2022 V/v nộp học phí học kỳ 1 năm 2023, các khóa trình độ ĐH, CĐ và LT chính quy C.trình chuẩn, C.trình đặc thù, C.trình chất lượng cao và C.trình chất lượng cao TA toàn phần  
Danh sách sinh viên không nộp tiền làm BHTN năm 2023 (sau thời hạn phản hồi từ sinh viên)  
Danh sách sinh viên nộp tiền làm BHTN năm 2023 (sau thời hạn phản hồi từ sinh viên)  
Danh sách sinh viên nộp tiền làm BHYT năm 2023 ở KTX ĐH Quốc gia (sau thời hạn phản hồi từ sinh viên)  
Danh sách sinh viên không nộp tiền làm BHYT năm 2023 (sau thời hạn phản hồi từ sinh viên)  
Danh sách sinh viên nộp tiền làm BHYT năm 2023 (sau thời hạn phản hồi từ sinh viên)  
Danh sách sinh viên nộp tiền BHYT, BHTN không có thông tin cá nhân trường chưa cập nhật vào tài khoản UIS  
Danh sách sinh viên chưa nộp tiền BHTN năm 2023  
Danh sách sinh viên nộp tiền BHTN năm 2023