Quyết số 1552/QĐ-ĐHTCM ngày 19/08/2020 Về việc quy định mức học phí các chương trình, các khóa và các hệ đào tạo tuyển sinh trong năm 2020 và các chương trình các khoá và các hệ đào tạo tuyển sinh trước năm 2020  
Thông báo số 1342/TB-ĐHTCM ngày 24/09/2020 V/v nộp học phí học kỳ 2 đối với học viên Cao học Khoá 14 Tây Nam Bộ (Mở tại An Giang)  
Thông báo số 1341/TB-ĐHTCM ngày 24/09/2020 V/v nộp học phí học kỳ 4 đối với học viên Cao học Khoá 13 Tp. HCM  
Thông báo số 1343/TB-ĐHTCM ngày 24/09/2020 V/v nộp học phí học kỳ cuối, năm 2020 đối với sinh viên các khóa bậc Đại học hệ chính quy Chương trình Quốc tế  
 Thông báo số 1289/TB-ĐHTCM ngày 18/09/2020 V/v nộp học phí học kỳ cuối, n2020 đối với sinh viên các khóa bậc Đại học; Cao đẳng hệ chính quy Chương trình đại trà  
Thông báo số 1288/TB-ĐHTCM ngày 18/09/2020 V/v nộp học phí học kỳ cuối, năm 2020 đối với sinh viên các khóa bậc Đại học Hệ chính quy Chương trình đặc thù  
Thông báo số 1287/TB-ĐHTCM ngày 18/09/2020 V/v nộp học phí học kỳ cuối, năm 2020 đối với sinh viên các khóa bậc Đại học và Cao đẳng hệ chính quy Chương trình Chất lượng cao  
THông báo số 663/TB-ĐHTCM-KHTC ngày 15/06/2020 V/v nộp học phí học kỳ giữa, năm 2020 đối với sinh viên các khoá bậc ĐH và CĐ hệ chính quy thuộc chương trình Đại trà, chương trình Đặc thù, CLC, Đặc biệt, LT đại học, Văn bằng hai đại học  
Thông báo số 628/TB-ĐHTCM ngày 9/06/2020 Về việc gia hạn thời gian đóng học phí học kỳ đầu, năm 2020 đối với  sinh viên hệ chính quy tập trung do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19  
Thống báo số: 2144/TB-ĐHTCM ngày 18/12/2019 V/v nộp học phí khóa 18D bậc Đại học hệ chính quy Chương trình đặc thù