CV KHTC ngày 16/04/2018 về việc đơn giá giảng, mời giảng bằng tiếng anh chất lượng cao C15 và C16  
Thông báo số 371/TB-ĐHTCM ngày 19/03/2018 về việc thu hồi nợ tạm ứng năm 2017; đối với CBVC trường  
Quyết định giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2012  
Quyết định giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2013  
Quyết định giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2014  
Quyết định giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2015  
Quyết định giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2016  
Quyết định giao dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2012  
Quyết định về việc điều chỉnh, bổ sung dự toán 2015  
Quyết định về việc phê duyệt kinh phí chi nghiên cứu khoa học năm 2016