Thông báo 1606/TB-ĐHTCM-KHTC ngày 14/12/2017, Về việc nộp học phí các học phần sinh viên chưa tích lũy trong chương trình đào tạo bậc Đại học hệ chính quy học kỳ đầu, năm 2018.


Sinh viên xem tại đây.

Tin liên quan