Danh sách sinh viên chưa nộp tiền học phí, ký túc xá HK1 2017-2018 và trả nợ học phần các khóa. Theo thông báo số 1229/TB-ĐHTCM ngày 12/10/2017. Về việc nộp tiền học phí, Ký túc xá HK1 2017-2018 và trả nợ học phần các khóa


Thông báo.

1. Danh sách học phí có tài khoản.

2. Danh sách học phí không có số tài khoản.

3. Danh sách ký túc xá có số tài khoản.

4. Danh sách ký túc xá không có số TK.